mies_purolla.jpg
Minulla on koodi »
« En halua antaa koodia

Yksityisyyden suojaaminen ja henkilötietojen käsitteleminen santashotels.fi WWW-sivuihin liittyen

Saariselän Tunturihotellit Oy:n ylläpitämien santashotels.fi World Wide Web -sivujen (”WWW-sivut”) käytössä lähdetään WWW-sivujen käyttäjän (”Käyttäjä”) yksityisyyden suojaamisen kunnioittamisesta sekä avoimesta ja aktiivisesta tiedottamisesta koskien henkilötietojen käsittelemistä. Henkilötietojen käsittelemisessä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seuraavassa esitetään lähempää tietoa siitä, miten Saariselän Tunturihotellit Oy menettelee WWW-sivujen käyttöön liittyen yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen. Suosittelemme huolellista perehtymistä WWW-sivujen käyttöoikeusehtoihin ohella myös tähän tiedotteeseen ennen WWW-sivujen käyttämistä.

1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

WWW-sivujen selaaminen on suurimmalta osin mahdollista ilman rekisteröitymistä ja henkilötietojen luovuttamista. Saariselän Tunturihotellit Oy ei pyri keräämään Käyttäjää koskevia henkilötietoja, kuten tietoa Käyttäjän nimestä, ammatista, iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, postiosoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta (”Henkilötiedot”) tavanomaisen vapaan WWW-sivujen selaamisen yhteydessä eikä muutoinkaan Käyttäjän tietämättä.

Joidenkin WWW-sivujen osien käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Myös joidenkin WWW-sivuilla toteutettavien kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä tai muutoin siitä asianomaisessa WWW-sivujen kohdassa erikseen ilmoitettaessa voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilötietoja kerätään ainoastaan etukäteen määriteltyihin, tarpeellisiin ja perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten (i) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, (ii) kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, (iii) jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, (iv) suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt Henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä (v) Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Saariselän Tunturihotellit Oy on laatinut keräämiään Henkilötietoja sisältävästä henkilörekisteristä (”tunturihotelli.fi -rekisteri”) henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen, josta ilmenevät tässä tiedotteessa kerrotun ohella tarkemmat tiedot tunturihotelli.fi -rekisteristä. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, sekä kieltää häntä itseään koskevien tietojen käsitteleminen tiettyjä tarkoitusperiä varten. tunturihotelli.fi -rekisteriä koskeva rekisteriseloste löytyy täältä.

2. Eräiden muiden tietojen kerääminen

Saariselän Tunturihotellit Oy voi automaattisesti kerätä tiedon domain -nimestä ja IP -osoitteesta, jota käyttäen tullaan WWW-sivuille. Tällaisen tiedon kerääminen tapahtuu tavanomaisia omia seuranta- ja analysointitarkoituksia varten ilman tarkoitusta tai mahdollisuutta henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin muodostamiseen.

3. Evästeiden käyttäminen

Evästeillä (ns. cookies) tarkoitetaan tässä yhteydessä pientä tiedostoa, jonka WWW-sivu voi lähettää selaimellesi ja siitä mahdollisesti edelleen tietojärjestelmääsi tallennettavaksi. Jotkut WWW-sivujen osiot voivat käyttää evästeitä lähinnä Käyttäjäkohtaisesti räätälöityjen tai muutoin Käyttäjäkohtaisesti vaihtelevien tietojen tai palveluiden toimittamiseksi, tiettyjen interaktiivisesti toimivien tai määräajoin muuttuvien tietosisältöjen päivitetyn tai muutoin mahdollisimman ajantasaisen ja asianmukaisen saatavuuden ja toimittamisen turvaamiseksi tai tehostamiseksi sekä WWW-sivujen osioiden ja toimintojen yleisten käyttötapojen ja käyttömäärien seuraamiseksi. Saariselän Tunturihotellit Oy ei käytä evästeitä tietojen lukemiseen tai keräämiseen Käyttäjän tietokoneelta.

Eräiden selainten asetukset antavat Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää toimintoa, joka ilmoittaa saapuvasta evästeestä sekä antaa Käyttäjälle mahdollisuuden joko hyväksyä tai hylätä evästeen käyttämisen. Evästeen hylkääminen saattaa johtaa siihen, että jokin WWW-sivujen osio ei toimi tarkoitetulla tavalla tai että Käyttäjä ei pääse käyttämään tiettyä sivua tai toimintoa.

4. Tietojen suojaaminen, säilyttäminen ja luovuttaminen

Saariselän Tunturihotellit Oy pyrkii aina käsittelemään ja säilyttämään keräämänsä tiedon huolellisesti. Henkilötietojen osalta Saariselän Tunturihotellit Oy pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan sellaisia yleisesti käytettävissä olevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla voidaan suojata Henkilötietoja asiattomalta pääsyltä sekä laittomalta käytöltä. Suoraan lain nojalla jokainen Saariselän Tunturihotellit Oy:ssä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittava henkilö, joka on toimenpiteitä suorittaessaan saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, on velvollinen olemaan lain vastaisesti ilmaisematta näin saamiaan tietoja. Saariselän Tunturihotellit Oy ei säilytä sellaisia tietoja, jotka sen tiedon mukaan ovat vanhentuneita tai jotka ovat käyneet sen toiminnan kannalta tarpeettomiksi.

Saariselän Tunturihotellit Oy ei lähtökohtaisesti luovuta keräämiään Henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen Saariselän Tunturihotellit Oy:n kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille on kuitenkin mahdollista sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista.

5. Henkilötietojen päivittäminen

Saariselän Tunturihotellit Oy pyrkii kohtuuden mukaan huolehtimaan siitä, että sen keräämät Henkilötiedot ovat ajan tasalla. Tällainen Henkilötietojen päivittäminen voi kuitenkin tapahtua vain valikoidusti ja siinä voidaan käyttää hyväksi myös ulkopuolisia tietolähteitä, kuten väestörekisteriä.

Siinä tapauksessa, että Käyttäjän Saariselän Tunturihotellit Oy:lle luovuttamissa Henkilötiedoissa on tapahtunut muutoksia, Käyttäjä voi ilmoittaa tästä Saariselän Tunturihotellit Oy:lle joko postitse rekisteriselosteesta ilmenevään osoitteeseen tai sitten ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteella saariselka@santashotels.fi Saariselän Tunturihotellit Oy päivittää Käyttäjän asianmukaisesti ilmoittamat Henkilötietojen muutokset ilman aiheetonta viivytystä.

6. Kolmansien osapuolten toiminta

WWW-sivuilla voi olla Saariselän Tunturihotellit Oy:n lisäksi myös muiden sisällöntuottajien (”Sisällöntuottaja”) toimittamia ja ylläpitämiä sivuja, sivustoja ja osioita sekä linkkejä Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten ylläpitämille World Wide Web –sivuille. Sisällöntuottajien toimittamien ja ylläpitämien sivujen, sivustojen ja osioiden sekä linkkisivujen kohdalla noudatettavat menettelytavat yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen ovat riippuvaisia asianomaisten Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten noudattamista säännöistä ja periaatteista eikä Saariselän Tunturihotellit Oy:llä ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta niihin vaikuttaa eikä Saariselän Tunturihotellit Oy siten myöskään ota niistä mitään vastuuta.

7. Tiedotteen muutokset

Saariselän Tunturihotellit Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen milloin tahansa siitä ennalta tai erikseen ilmoittamatta ja muutos tulee voimaan heti, kun se julkaistaan WWW-sivuilla. Tämän vuoksi kehotamme Käyttäjiä säännöllisesti tutustumaan tiedotteeseen sen kulloisenkin sisällön toteamiseksi. Mikä tahansa Käyttäjän toimesta tapahtuva WWW-sivujen käyttö muutoksen jälkeen tulkitaan Käyttäjän nimenomaiseksi ilmoitukseksi hyväksyä tiedotteen sisältö sen muutetussa muodossaan.

+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi

Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
FI-96200 Rovaniemi

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 170
arctic.circle@santashotels.fi

Igloos Arctic Circle
Joulumaankuja 8
FI-96930 Arctic Circle

Tel +358 16 321 321

+358 16 321 3227
rudolf@santashotels.fi

Hotel Rudolf
Koskikatu 41-43
Rovaniemi

Check In:
Hotel Santa Claus

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 200
luosto@santashotels.fi

Hotel Aurora
Luppokeino 1
FI-99555 Luosto

Tel +358 400 102 200

+358 16 681 501
saariselka@santashotels.fi

Hotel Tunturi
Lutontie 3
FI-99830 Saariselkä

Tel +358 16 68 111

+358 16 321 3227
kilpisjarvi@santashotels.fi

Chalets Rakka
Urpiaisenkuja 4
FI-99490 Kilpisjärvi

Tel. +358 400 230 011

+358 8 469 2500
kalajoki@santashotels.fi

Resort & Spa Hotel Sani
Jukupolku 5
FI-85100 Kalajoki

+358 8 469 2500